Specjalistyczny Gabinet Neurologopedii i Logopedii LOGOS-MED Anna Feczko

Kontakt 722 43 80 10

Zakres świadczonych usług

 

 • wczesna diagnostyka i stymulacja u noworodków i niemowląt
 • wczesna interwencja logopedyczna (CASE STUDY) – praca z noworodkami
 • ankyloglossia u noworodków i niemowląt
 • selektywne zaburzenia odżywiania
  • ocena umiejętności aktu połykania u dzieci i niemowląt
  • diagnoza odruchów warunkujących prawidłowy pobór pokarmu
  • ocena wędzidełka
  • masaż logopedyczny – zewnętrzny i wewnętrzny twarzy
  • pobudzanie do karmienia naturalnego poprzez wywołanie odruchów lub wygaszanie odruchów wygórowanych
  • instruktaże dla rodziców, pomoc w doborze pozycji do karmienia piersią lub poprzez butelkę
  • pozycjonowanie dziecka, wybór smoczka
  • poradnictwo w zakresie gotowości do rozszerzenia diety, wybór łyżeczki do karmienia, kubeczka do picia
 • neurokinezjologiczne techniki prewzorowania i integracji odruchów twarzy
 • plan interwencji w terapii pozycji oralnej
 • wspomaganie rozwoju płynności mowy
 • stymulacja rozwoju mowy poprzez usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych
 • stymulacja procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i wykonawczych
 • usuwanie wad wymowy
 • terapia dysfazji, dysartii, dyslalii
 • terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołami genetycznymi
 • terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji
 • terapia dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem  mięśniowym
 • praca systemem ACC i PECS – spectrum autyzmu
 • praca z osobami dorosłymi – diagnostyka i leczenie (afazja, specjalistyczne programy terapeutyczne)
 • diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce neurologopedycznej
 • elastyczny terapeutyczny taping wg Ester de Ru.

Wykorzystywane metody:

 

 • elementy SI
 • Metody Ruchów Artykulacyjnych
 • Manualne Torowanie Głosek
 • Metody z zakresu usprawniania lokomocji dużej i małej
 • Metody ACC
 • znaki manualne
 • znaki graficzne: piktogramy i PCS
 • symbole jednoznaczne
 • obrazki
 • znaki przestrzenno-dotykowe
 • system gestów i symboli MAKATON
 • system ATA
 • system ALADIN
 • wielofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci i niemowląt
 • stymulacja noworodków i niemowląt
 • stymulacja oromotoryczna wg Roy Hill
 • masaż neuromotoryczny Castillo Moralesa
 • mioterapia
 • Manualna Terapia Dysfagii N.A.P.
 • integracja odruchów twarzy
 • neurokinezjologiczne techniki prewzorowania
 • masaż niemowlęcy metodą Shantali
 • metoda werbalno-tonalna
 • audytywno-werbalna
 • stymulacja sensoryczna
 • elementy SI
 • taping elastyczny wg Ester de Ru.

Umiejętności w zakresie:

 

 • oceny aktu połykania u niemowląt, dzieci i dorosłych
 • diagnozy ankyloglossi u noworodków i niemowląt
 • tapingu elastycznego
 • diagnozy i leczenia zaburzeń stawów żuchwowo-skroniowych
 • pracy metodą werbo – tonalną z małymi dziećmi
 • pracy z dziećmi rozszczepowymi wraz z rehabilitacją
 • pracy metodą audytywno – werbalną z dziećmi z uszkodzonym słuchem
 • pracy z dziećmi z zaburzeniami afatycznymi
 • praca systemami ACC i PECS – spectrum autyzmu
 • praca z osobami dorosłymi, po urazach, wymagającymi usprawniania w zakresie komunikacji
 • kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku u dzieci i dorosłych
 • usuwania różnych zaburzeń i patologii w mowie
 • ukształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych,
 • metodyki grupowych zajęć kompensacyjno – wyrównawczych i relaksacyjnych w ramach logopedii specjalnej,
 • przeprowadzania diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytem rozwojowym w wieku od 0 -12 lat,
 • stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo,
 • pracy metodą G. Dennisona – usprawnianie umysłu i ciała,
 • stymulacji rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenia i certyfikowane kursy specjalistyczne:

 

 • Wielofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci i niemowląt – perspektywa logopedy
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
 • Wczesna diagnostyka i stymulacja u noworodków i niemowląt
 • Trzyczęściowe planowanie interwencji w terapii pozycji oralnej
 • Integracja dynamicznych i pozycyjnych odruchów – poziom 1-3
 • Szkolenia I i II stopnia w zakresie metody werbo – tonalnej, praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytem rozwojowym w wieku od 0 – 12 lat
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo
 • Wykorzystywanie innowacyjnych metod oddziaływania w FAS, Zespole Downa, Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności sprzężonej, chorobach genetycznych (Certyfikowana Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością)
 • Kurs dokształcający „Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy”
 • Neurokinezjologia edukacyjna G. Dennisona
 • Kursy języka migowego I i II stopnia dla pracowników służb społecznych
 • Kurs metody behawioralnej w ramach rehabilitacji dzieci ze spektrum autyzmu
 • Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – poziom 1-2
 • 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się
 • Terapia metodą audytywno – werbalną – cele, techniki, strategie
 • Kurs Terapii ręki
 • Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce neurologopedycznej
 • Elastyczny terapeutyczny taping wg Ester de Ru.

Wykształcenie:

 

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe na Wydziale Neurologopedii i Logopedii Specjalnej – specjalność neurologopedia
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – studia podyplomowe – specjalność oligofrenopedagogika
 • Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych – specjalność logopedia
 • Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – studia magisterskie na kierunku filologia polska